नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

जग्गा कारोबारका प्रकृयाहरु / पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु

मालपोत एेन २०३४, मालपोत नियमावली २०३६, मुलुकी एेन २०२० लगायत प्रशासन सम्वन्धी एेन नियम, जग्गा प्रशासन निर्देशिका र कार्यविधीको कार्यान्वयन गर्न माालपोत कार्यालयबाट  कार्यसम्पादन गरिदा सेवाग्राहीले आफ्नो कामसंग सम्वन्धित सबै प्रमाणहरु र प्रकृया पुर्‍याएर आएमा अनपेक्षित झन्झट र ढिला सुस्तीबाट मुक्त भई घोषित बडापत्र कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भूमि सुधार तथा ब्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतका मालपोत कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवाहरु प्राप्त गर्न आउने सेवाग्राहीले साथमा ल्याउनु पर्ने आवश्यक प्रमाण कागजात र पुर्‍याउनु पर्ने प्रकृयाका बारेमा पूर्व जानकारी होस भन्ने हेतुले यो सक्षिप्त जानकारीको लागि तयार गरिएको छ । मालपोतबाट प्रदान गरिने सेवा लिन आउदा ल्याउनु पर्ने कागजात वा पुर्‍याउनु पर्ने प्रकृया देहाय बमोजिम रहेका छन ।

१. रजिष्ट्रेशन / लिखत पारित गर्न :

 • टिकट सहितको निवेदन

 • पारित गर्ने लिखत

 • सक्कल जग्गाधनी पुर्जा

 • लिने दिने दुवैको सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र र सोको फोटोकपी

 • चालु अा.ब.को मालपोत तिरेको रसिद

 • घर बाटो खुलेको स्थानिय तहको सिफारिस

 • घर समेत भए कर चुक्ता प्रमाण रसिद

 • राजश्व शुल्क बुझाएको रसिद वा भ‌ौचर

 • हालसालै खिँचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।

२. नामसारी गर्न :

 • टिकट सहितको नामसारी माग निवेदन

 • निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल र फोटोकपी

 • स्थानिय ठेगाना भएको गाउपालिका वा नगरपालिकाको वडा मुचुल्किका र किटानी सिफारिस

 • सक्कल जग्गाधनी पुर्जा

 • नाता प्रमाणित सिफारिस

 • मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र

 • चालु अा.ब.को मालपोत तिरेको रसिद

 • धेरै हकदार भए मंजुरिनामा

 • मृतकको पति पत्नी छोरा छोरी बाहेक अन्यका हकमा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना र स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का

 •  राजश्व दस्तुर शुल्क बुझाएको रसिद वा भौचर

 • हालसालै खिँचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।

३.जग्गा दर्ता (रैकर जग्गा)

 • साविक लगत र तिरो रसिद
 • जग्गा रहेको स्थानिय तहको सिफारिस
 • दर्ता नामसारी भएमा नाता प्रमाणपत्र
 • स्थायी बसोबास र जग्गा भएको स्थानिय तहको हकदार खुलेको सिफारिस
 • सम्भव भएसम्म भूमिसुधार ७ नम्वर फाँटवारी, १ नम्लवर लगत र २ नम्वर अनुसूची
 • हकदावी सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना
 • स्थलगत सर्जिमिन मुचुल्का
 • अावश्यकता अनुसार फिल्ड निरिक्षण प्रतिवेदन
 • नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र र फोटोकपी समेत
 • राजश्व दस्तुर शुल्क बुझाएको रसिद
 • हालसालै खिँचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो

४. बिर्ता जग्गा विर्तावालाको हकमा दर्ता

 • बिर्ता उन्मुलन एेन २०१६ को तेश्रो संशोधन भन्दा अघिको निवेदन भएमा पोत बिर्ता लगत
 • जोताहाको बयान
 • फिल्डबुक उतार
 • फिल्ड नक्सा सम्भव भएसम्म भूमिसुधार ७ नम्वर फाँटवारी र २ नम्वर अनुसूची
 • जग्गा रहेको स्थानिय तहको सिफारिस
 • नामसारी रैकर परिणत (रैप) भए नाता प्रमाणित
 • मृत्यू दर्ता प्रमाणपत्र
 • स्थायी बसोवास गरेको स्थानिय तहको सिफारिस
 • स्थलगत सर्जिमिन मुचुल्का
 • हकदावी सम्वन्धी ३५ दिने सार्वजनिक सूचना
 • अावश्यकता अनुसार फिल्ड निरिक्षण प्रतिवेदन
 • राजश्व दस्तुर शुल्क बुझाएको रसिद वा भौचर
 • हालसालै खिचेको पास्पोर्ट साइजको २ प्रति फोटो

५. विर्ता जग्गा जोताहाको हकमा रैकर परिणत (रैप)

 • तोकिएको म्याद भित्रको रैप दर्ता मागको टिकट सहितको निवेदन
 • जोताहाको अस्थायी निस्सा
 • फिल्डबुक उतार
 • फिल्ड नक्सा
 • सम्भव भएसम्म भूमिसुधार २ नम्वर अनुसूची
 • जग्गा रहेको स्थानिय तहको जोतभोगको सिफारिस
 • नामसारी रैप दर्ता भए नाता प्रमाणपत्र
 • मृत्यू दर्ता प्रमाणपत्र
 • स्थलगत सर्जिमिन मुचुल्का
 • हकदावी सम्वन्धी ३५ दिने सार्जजनिक सूचना
 • अावश्यकता अनुसार फिल्ड निरिक्षण प्रतिवेदन
 • राजश्व दस्तुर शुल्क बुझाएको रसिद वा भौचर
 • हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो

६. दाखिल खारेज

 • टिकट सहितको दा.खा. निवेदन
 • निवेदकको नागरिकत सक्कल तथा प्रतिलिपी
 • अदालतको तहगत अन्तिम फैसलाहरु तथा जनाउ पत्र, चलानी पुर्जी
 • मिलापत्र भए मिलापत्र र जनाउ पत्र
 • दर्ता बाँकी भए जग्गा दर्ता कार्यविधी
 • लिलाम दा.खा. लिलाम गर्ने निकायको निर्णय, दा.खा. गरिदिने पत्र
 • बेजिल्ला पारित लिखत, चालु अा.ब.को मालपोत बुझाएको रसिद
 • राजश्व दस्तुर शुल्क बुझाएको रसिद वा भौचर
 • हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो

७. मोही दाखिल खारेज

 • टिकट सहितको दा.ख. निवेदन
 • सक्कल जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
 • भूमिसुधार कार्यलयको निर्णय तथा जनाउ पत्र
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपी
 • राजश्व दस्तुर शुल्क बुझाएको रसिद वा भौचर
 • हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो

८. शेष पछिको बकस पत्र दाखिल खारेज

 • टिकट सहितको निवेदन
 • शे.ब. लिखत
 • स्थानिय तहको सिफारिस
 • मृत्यू दर्ता प्रमाणपत्र
 • कार्यालयको अभिलेख भिडाउदा लिखत सदर हुनु पर्ने
 • नागरिकता प्रमाणपत्र
 • चालु आ.ब.को मालपोत तिरेको रसिद
 • हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटोे

९. संशोधन

 • संशोधन मागको टिकट सहितको निवेदन
 • सक्कल जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपी
 • स्थानिय तहको किटानी सिफारिस
 • चालु आ.ब. को मालपोत तिरेको रसिद
 • सूचन सर्जिमिन मुचुल्का
 • अन्य अाबश्यक प्रमाण

१०. श्रेस्ता दाखिल खारेज

 • पारित भएको सक्कल लिखत वा निर्णय मिशिल
 • सम्वन्धित ब्यक्ती स्वमको उपस्थिती
 • हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो
 • ल्याप्चे सहीछाप
 • चालु आ.ब.को मालपोत तिरेको रसिद
 • सक्कल नागरिता र सो को प्रतिलिपी

११. फोटो टाँस

 • टिकट सहितको निवेदन
 • सक्कल जग्गाधनीको प्रमाण पुर्जा
 • नागरिकता प्रमणपत्र सक्कल र प्रतिलिपी
 • फोटो प्रमाणित सहितको ३ पुस्ते खुलेको स्थायी बसोबास भएको स्थानिय तहको सिफारिस
 • स्वामित्व प्राप्त गरेको श्रोत कागजात
 • हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो

१२. तिन पुस्ते कायम

 • टिकट सहितको निवेदन
 • सक्कल जग्गाधनीको प्रमाण पुर्जा
 • नागरिकता प्रमणपत्र सक्कल र प्रतिलिपी
 • फोटो प्रमाणित सहितको ३ पुस्ते खुलेको स्थायी बसोबास भएको स्थानिय तहको सिफारिस
 • चालु आ.ब.को मालपोत तिरेको रसिद
 • स्वामित्व प्राप्त गरेको श्रोत कागजात
 • हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो

१३. जग्गा धनि श्रेस्ता प्रतिलिपी सम्वन्धित जग्गा धनीले माग गर्दा

 • टिकट सहितको निवेदन
 • स्थायी बसोवास गरेको स्थानिय तहको किटानि सिफारिस
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपी
 • मालपोत बुझाएको रसिद
 • जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्दाको श्रोत कागजात
 • अाश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जिमिन मुचुल्का
 • हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको १ प्रति फोटो

१४. टायल चेक

 • जग्गा धनिको टीकट सहितको निवेदन
 • नागरिकताको सक्कल र फोटोकपी
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको सक्कल र फोटोकपी
 • चालु आ.ब.को मालपोत तिरेको रसिद
 • नक्सा उतार
 • नापीको स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदन

१५. हकसफा / अचल सम्पति निखन्ने सम्वन्धि

 • टिकट सहित रितपुर्वकको निवेदन
 • लिखतमा उल्लेखित थैली बमोजिमको रकम रजिष्ट्रेशन दस्तुर
 • थाहा पाएको मिति प्रमाणित हुने कागजात
 • सन्धिसर्पन पर्ने ब्यहोरा प्रमाणित हुने कागजातहरु
 • नक्सा

१६. पुन: नापी पछि श्रेस्ता अध्यविधक (हाल साविक)

 • टिकट सहितको निवेदन
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा हाल र साविक दुवै
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल र फोटोकपी
 • मालपोत बुझाएको रसिदको सक्कल र फोटोकपी
 • साविक र हालको नक्सा
 • अाबश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदन
 • नापी कार्यालयको बिवरण
 • अन्य प्राविधिक प्रतिवेदन
 • हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो 

१७. रोक्का / फुकुवा

 • पारित धितो बन्धकी लिखत
 • सरकारी अड्डा अदालत वा वित्तिय संस्थाबाट रोक्का वा फुकुवा गरिदिने पत्र 
 • सक्कल जग्गाधनी पुर्जा
 • मालपोत तिरेको रसिद

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)