नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय पाँचथर
पाँचथर

मुख्य कार्यहरू

मालपोत कार्यालयका मुख्य कार्यहरु :

१. लिखत रजिष्ट्रेशन पास गर्ने ।

२. नामसारी गर्ने ।

३. दाखिल खारेज गर्ने ।

४. घर जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्ने ।

५.  जग्गा र जग्गा धनिको विवरण शंसोधन गर्ने ।

६. फोटो टाँस तथा नागरिकता नम्वर कायम गर्ने ।

७. जग्गा धनिको तिन पुस्ते कायम गर्ने ।

८. घर कायम गर्ने ।

९. मोहीको हक नामसारी तथा मोहि लगत कट्टा गर्ने ।

१०. जग्गा धनि र मोही विच जग्गा बाँडफाट गर्ने ।

११. हदवन्दी छानविन गर्ने ।

१२. जग्गा धनि पुर्जा तथा श्रेस्ता र  पारित लिखत एवं मिसिलको प्रतिलिपी दिने ।

१३. जग्गा प्रशासन सम्वन्धि विविध कार्य गर्ने ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)